DLA  ZAMÓWIEŃ OD 150 ZŁ DOSTAWA ZA DARMO!     

EKSPRESOWA REALIZACJA  

  

I. Informacje ogólne

  

 1. Właścicielem sklepu internetowego Ag-party jest Agnieszka Brzyzek prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Piaskowa 29, 08-441 Parysów, NIP 8262052580, REGON 368165983.

 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich . Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

   

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.agparty.pl dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Towary zamawiane przez Klienta wybierane są poprzez dodanie ich do koszyka.

 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone Podsumowanie złożonego zamówienia.Podsumowanie zamówienia będzie zawierać:

a) przedmiot zamówienia,

b) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub

usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,

c) wybraną metodę płatności,

d) wybrany sposób dostawy,

e) czas dostawy,

 1. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail, wszystkie informacje potwierdzające elementy Zamówienia.III. Dostawa

  

1. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówione towary są dostarczane za pomocą firm kurierskich.

3. Odbiór osobisty produktu jest przez Klienta bezpłatny.

4. Czas dostawy towaru w dni robocze wynosi od 24 h do 72 h od momentu odbioru paczki przez kuriera.

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji dostawy zamówienia w sobotę z przyczyn niezależnych od sklepu, a stojących po stronie firmy kurierskiej realizującej zamówienie.

 

IV. Ceny i metody płatności

  

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

2. Numer konta do wpłat 

88 1020 4476 0000 8702 0411 6216

AG-PARTY Agnieszka Brzyzek

08-441 Parysów Ul Piaskowa 29

   

V. Zwroty

  1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.

  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

 2. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, czyli cenę za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.

 3. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem "używany" nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   

VI. Reklamacje

  

1. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:

a) wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu),

b) wady powstałej w wyniku dostawy,

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym,

2. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.

3. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.

6. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

10. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

   

Postanowienia końcowe

  

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstaBrzyzek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agnieszka

Brzyzek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]

Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Agnieszka Brzyzek.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.